Ubezpieczenia majątkowe

Poznaj szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, który zapewni Tobie spokój i bezpieczeństw

OC – Odpowiedzialność Cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego

AutoCasco – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu chronić od utraty lub zniszczenia pojazdu mechanicznego

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

Assistance – ubezpieczenie mające na celu zapewnienie pomocy technicznej, medycznej, informacyjnej w Polsce i za granicą

Szyby – naprawa lub wymiana szyby w przypadku uszkodzenia

OP – ochrona prawna, ubezpieczenie ma na celu chronić przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym

ZK – zielona karta, międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych w krajach należących do Systemu Zielonej Karty

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – ubezpieczenie domu lub lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego.

Stałe elementy – zamontowane lub wbudowane na stałe wewnętrzne elementy domu  (podłogi, szafy wbudowane, kuchnia, okna ) ubezpieczymy od ognia i innych zdarzeń losowych + od kradzieży.

Ruchomości domowe – przedmioty i urządzenia codziennego użytku (ubrania, sprzęty elektroniczne, meble ruchome, biżuteria, gotówka ) ubezpieczymy od ognia i innych zdarzeń losowych + od kradzieży.

Wandalizm – bezprawne, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia.

OC w życiu prywatnym – odpowiedzialność za szkody wyrządzona osobom trzecim na posesji, w domu jak i w podróży.

Home Assistance – odpowiedzialność z tytułu awarii sprzętu RTV,AGD, instalacji, przewóz mienia w przypadku szkody, pomoc specjalisty: elektryka, dekarza, ślusarza, szklarza, stolarza).

Ubezpieczenie weterynaryjne psów i kotów – przedmiotem ubezpieczenia są szkody w postaci poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie RP i udokumentowane koszty w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku psa lub kota.

Ubezpieczenia indywidualne lub grupowe Następstw Nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie podróży krajowych i zagranicznych

Ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne.

Majątek firmy, OC działalności.

OC lekarzy, OC, przewoźnika, OC księgowego, OC organizatora imprez masowych, etc..

Ubezpieczenie dla osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą, dla osób prawnych, ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę przed wadliwym wykonaniem usługi przez siebie jak i swoich pracowników. Zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności.

Potrzebujesz pomocy?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą. Przygotuje najlepsze rozwiązanie porównując produkty wszystkich ubezpieczycieli

Szukasz najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie?